Menü

Garancia, jótállás

Elállási jog

1. Az elállási jog gyakorlása

A Vásárló a szerződéstől jogszabály alapján 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni. Az elállási jog a Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján illeti meg.

A Vásárló elállási jogát

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor – ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik – az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Amennyiben a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton a 2053 Herceghalom, Búzavirág u.5. címre, elektronikus úton az info@kegyeletiaruhaz.hu elérhetőségére) a Szolgáltatóhoz. A Vásárló elállási nyilatkozatát megteheti a jelen Általános Szerződési Feltételekhez csatolt 1. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a kitöltött nyilatkozat-minta elküldésével vagy egyéb, egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolta.

A Vásárló elállása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett összeget – ideértve a vételár mellett a szállítási költséget is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni a Vásárló részére a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal (készpénz, bankkártyás fizetés) megegyező módon. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott (pl. expressz futárszolgálat), úgy a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék megrendelése esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárló által korábban megfizetett összeget (a vételárat és szállítási költséget), amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáró módon nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. A kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A Vásárló az elállási jog gyakorlása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. Amennyiben a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, azt a Szolgáltató az elállási nyilatkozatra küldött válaszában közli a Vásárlóval.

A Vásárló akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. Kivételek az elállási jog gyakorlása alól

Nem illeti meg a Vásárlót az indoklás nélküli elállás joga:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl. az elhunyt arcképével készült, kézzel festett urna, név feliratok, koszorúk)
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. koszorúk);
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, vagy kapcsolatba kerültek emberi hamvakkal. (pl. urna, melybe emberi hamvak kerültek nem lezárt és leforrasztott urnabetétben)

 

Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna,
 • ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

A Szolgáltató hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az általa értékesített kegyeleti kellékek vonatkozásában  jótállásra köteles.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási igény határideje 1 év, mely határidő a termék átadásának napjával kezdődik. A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ha a Szolgáltató jótállási kötelezettségének a Vásárló felhívására nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónap elteltével akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 7. és a 8. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Panaszkezelési módok, jogérvényesítés

 

Ügyfélszolgálat

A Vásárló a termékkel kapcsolatos panaszait a Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg e-mailben: info@kegyeletiaruhaz.hu

Amennyiben a Vásárló panaszát közvetlenül a Szolgáltató munkatársánál személyesen terjeszti elő, a Szolgáltató a panaszt azonnal kivizsgálja és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja.

Amennyiben a Vásárló a szóbeli panaszra adott válasszal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszbejelentésről a Szolgáltató jegyzőkönyvet készít. A Szolgáltató a Vásárló panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől számított 30 naptári napon belül megválaszolja és ezzel egyidejűleg megküldi a Vásárló részére a Panaszbejelentő jegyzőkönyv egy másolati példányát. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató az elektronikus és postai úton benyújtott panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 naptári napon belül megválaszolja. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

Békéltetőtestület

Amennyiben a Vásárló panaszát a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán elutasítják vagy a Vásárló a panaszra adott válasszal nem ért egyet, a Vásárló a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken:

Budapesti Békéltető Testület
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.
Az illetékes kormányhivatalok listája ITT érhető el.

 

Bírósági jogérvényesítés

A felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

Szerzői jogi rendelkezések

A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések esetén a Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

 

Kelt Budapesten, 2017. január 15. napján